Belblock
betonmetselsteenzoeker


NORMERING

Normen :
Een overzicht van de normen vindt u hier.
Bovendien dragen de betonmetselstenen van de BELBLOCK fabrikanten allemaal het BENOR-keurmerk en verklaren ze op deze wijze dat hun producten voldoen aan alle voorschriften van de geldende normen. Een onafhankelijke partij certificeert de overeenkomstigheid met de normen.

normen Belblock

BELBLOCK betonmetselstenen en normering volgens het boekje

Deze fiche somt alle nuttige en relevante referentienormen en voorschriften op, met een beknopte uitleg waarvoor ze staan. De normeringen en technische voorschriften overlopen het ganse traject bij gebruik van een BELBLOCK betonmetselsteen.

Zowel de normen eigen aan de betonmetselstenen en het beton in het algemeen, als de normen met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering komen aan bod.

Websites met geüpdate lijsten van geldende normen zijn www.nbn.be, http://qc.aoso.vlaanderen.be, www.febe.be en op de website www.probeton.be staat alle informatie over BENOR.


Europese en Belgische normen eigen aan beton:

NBN EN 206-1 – Beton –
Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit


NBN B 15-001 – Aanvulling op NBN EN 206-1 –
Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit


De normen NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 vormen de grondslag voor het voorschrijven van beton en de vervaardiging van betonproducten. De normen die specifiek per betonproduct opgemaakt worden, verwijzen steeds naar deze moedernorm.
↑ TOP


Europese en Belgische normen eigen aan de betonproducten:

NBN EN 13369 – Algemene bepalingen voor vooraf vervaardigde betonproducten


NBN B 21-600 – Nationale aanvulling bij NBN-EN 13369


Deze norm en zijn nationale aanvulling bevatten verschillende voorschriften die eigen zijn aan het vervaardigen van betonproducten. Zij wijzigen of vullen de voorschriften van de algemene betonnorm aan.
Onder meer volgende thema’s komen er in aan bod :
↑ TOP


Europese en Belgische normen eigen aan betonmetselsteen:

NBN EN 771-3 – Voorschriften voor metselstenen -
Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten)


Deze norm bepaalt de kenmerken en prestatie-eisen van betonmetselstenen vervaardigd met gewone of lichte granulaten of een combinatie van beide en hoofdzakelijk bestemd voor gewoon, al dan niet dragend zicht-of buitenmetselwerk van gebouwen en kunstwerken. De stenen zijn geschikt voor alle soorten muren, met inbegrip van volle muren, buitenspouwbladen voor schoorstenen, spouwmuren, scheidingsmuren, keermuren en funderingsmuren. Ze kunnen bescherming geven tegen brand en kunnen bijdragen tot thermische isolatie, akoestische isolatie en geluidsabsorptie.
Deze norm is ook van toepassing op betonmetselstenen waarvan de vorm geen rechthoekig parallellepipedum is, meer bepaald op stenen met een speciale vorm en op hulpstukken.
Deze norm definieert de prestaties met betrekking tot bijvoorbeeld sterkte, volumemassa en maatafwijkingen en voorziet in de beoordeling van de overeenkomstigheid van het product met deze norm. De vereisten voor de markering van producten die onder het toepassingsgebied van deze norm vallen, zijn eveneens vermeld.
Deze norm legt geen standaardformaten voor betonmetselstenen vast, noch standaardfabricagematen of hoeken voor betonmetselstenen met een speciale vorm. Hij is niet van toepassing op verdiepingshoge panelen, noch op rookgangen van schoorstenen, noch op stenen bestemd voor vochtschermen. Hij is niet van toepassing op stenen met ingebouwd isolatiemateriaal dat gehecht is aan de vlakken van stenen die aan brand kunnen blootgesteld zijn.

PTV 21-001 – Betonmetselstenen
(gewone en lichte granulaten)


Deze PTV is de nationale aanvulling op de NBN EN 771-3 en geeft in aanvulling van de bepalingen van de bovenstaande norm de indeling van de betonmetselstenen die tot het toepassingsgebied van deze norm behoren. Bij verwijzing naar deze PTV blijft bovenstaande norm ook van toepassing.
↑ TOP


Europese en Belgische normen mbt. het ontwerp van beton- en metselwerkconstructies:

NBN EN 1996 reeks - Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk.
NBN EN 1996 reeks - NAD – Nationale aanvulling op Eurocode 6

↑ TOP


Belgische normen mbt. de uitvoering van beton-en metselwerkconstructies:

STS 22 – Metselwerk voor laagbouw - Deel 3: Uitvoering (1987)


Technische specificaties mbt. de uitvoering van metselwerk voor laagbouw, die worden opgesteld door groepen van deskundigen uit de bouwsector.

BENOR-merk Benor

Door de toekenning van het BENOR-merk aan betonmetselstenen bevestigt PROBETON aan de hand van een periodieke externe controle van de industriële zelfcontrole van de fabrikant dat er een voldoende mate van vertrouwen is dat het door de fabrikant vervaardigde product doorlopend in overeenstemming is met de specificaties van de van toepassing zijnde normen. Een BELBLOCK betonmetselsteen, uiteraard drager van het BENORmerk, wordt gefabriceerd met grondstoffen (cement, zand, grind, hulpstoffen) die zelf BENOR-gekeurd zijn.

CE-markering CE

Onder de CE-markering, opgelegd in het kader van de Europese “Bouwproductenrichtlijn”, verklaart de fabrikant, in overeenstemming met het geharmoniseerde deel van de Europese norm, de prestaties die betrekking hebben op één van de zes basiseisen;
1. de mechanische weerstand en stabiliteit,
2. de veiligheid bij brand,
3. de hygiëne, de gezondheid en het milieu,
4. de gebruikveiligheid,
5. de bescherming tegen het lawaai,
6. de energiebesparing en isolatie.

BELBLOCK betonmetselstenen zijn allen drager van BENOR-merk. Een onafhankelijke partij certificeert de overeenkomstigheid met alle aspecten van de Europese en Belgische technische specificaties. Met BENOR is de degelijkheid van het product gewaarborgd.
↑ TOP

Belblock | Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel |
tel. +32 2 735 80 15 | mail@febe.be
in samenwerking met: TOP argex argex FEBELCEM

infobeton.be